บัตรสะสมแต้ม (CARD POINT)

เงื่อนไขการใช้บัตรสะสม
1.บัตรสะสมนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
2.ขอสงวนสิทธิ์การใชับัตรสะสมร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
3.เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริม "Vitagene"
ลูกค้าจะได้รับบัตรสะสม พร้อมตราประทับทันที
4.บัตรนี้สามารถใช้แลก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "Vitagene"
ได้ฟรี 1 ชิ้น ในกรณีที่ซื้อสินค้าชนิดเดียวกัน และสะสมแต้มครบ 10 ดวง
(1 ชิ้น สินค้าเท่ากับ แสตมป์สะสม 1 ดวง)

กรณีที่ซื้อสินค้าต่างชนิดกันครบ 10 ชิ้น สามารถแลกสินค้าได้ฟรี 1 ชิ้น ในมูลค่าสินค้าที่ราคาต่ำสุด
5.ลูกค้าสามารถรวมบัตรเพื่อสะสมให้ครบ 10 ดวงได้
6.บริษัท เซ็นโตะ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.ในกรณีที่เกิดปัญหาใดๆ คำตัดสินของบริษัท เซ็นโตะ จำกัด ให้ถือเป็นสิ้นสุด