นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เซ็นโตะ จำกัด ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ท่านได้กรุณาให้ไว้แก่เราด้วยความสมัครใจ โดยเราจะจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้

หากท่านไม่ประสงค์ที่จะเราจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามวิธีการและเงื่อนไขภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ขอให้ท่านระงับการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่เรา โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้ หากท่านไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากท่านอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เพศ อายุ ข้อมูลสุขภาพ และความพึงพอใจต่างๆ ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าของเรา เราจะจัดเก็บข้อมูลการจ่ายเงินของท่านด้วย

ปกติแล้ว เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านในรูปแบบเอกสารและเก็บในฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลที่เราได้แจ้งให้ท่านทราบ แต่เราจะหยุดการเก็บข้อมูลของท่าน เมื่อท่านแสดงเจตนาในการเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลแก่เรา

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน ได้แก่:

 1. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 2. เพื่อดำเนินการการสั่งซื้อสินค้าและบริการของท่าน
 3. เพื่อให้ท่านจะได้รับข้อมูลสินค้าและบริการที่ตรงตามความประสงค์ของท่าน
 4. เพื่อสมัครสมาชิกของVITAGENE ‘S MEMBERSHIP ต่างๆ หรือการประกวด หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
 5. ติดต่อกับท่านเพื่อแจ้งข่าวสารทางการตลาดโปรโมชั่นส่วนลดและกิจกรรมต่างๆ ของเรา และมอบข้อเสนอพิเศษตลอดจนการแนะนำสินค้าและบริการใหม่
 6. เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ
 7. เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 8. เพื่อนำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบและจัดอบรมภายใน; และ
 9. วัตถุประสงค์อื่นตามที่ท่านได้ตกลงยินยอมไว้ก่อนหน้านี้หรือตามที่กฎหมายอนุญาต


ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการข้อมูลของท่านข้างต้น เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ VITAGENE (วิตาจิเน่)  ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ และ/หรือ บริษัทผู้รับจ้าง และ/หรือ ผู้ให้บริการของเรา ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศด้วย

โปรดทราบว่า ท่านมีสิทธิต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา ดังต่อไปนี้

 • ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง ขอรับสำเนา รวมไปถึงขอให้เราเปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมไปถึงมีสิทธิร้องเรียนหากท่านเห็นว่าเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • ท่านมีสิทธิร้องขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับเราได้
 • ท่านอาจปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้


ถ้าท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ตลอดจนการยกเลิกการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เคยให้ไว้กับเรา กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท เซ็นโตะ จำกัด

เลขที่ 89/76 หมู่ 15 ถนนบางนา-ตราด กม.5

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

แผนกศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบรนด์ เลขหมายโทรศัพท์: 086-603-9886

อีเมล์: sentosathailand@gmail.com

เงื่อนไขเพิ่มเติม (กรณีการเก็บข้อมูลในกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิงโชค หรือการให้ของขวัญต่างๆ)

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเก็บข้อมูลหรือใบสมัครหากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน