ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

กรุณาอ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ (“ข้อตกลง”) อย่างละเอียด ในข้อตกลงนี้ เมื่อกล่าวถึง

“VITAGENE (วิตาจิเน่)” จะหมายถึง บริษัท เซ็นโตะ จำกัด และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ แล้วแต่ความเหมาะสมในบริบทนั้นๆ

เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันและยอมรับข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ VITAGENE (วิตาจิเน่) อาจจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เป็นคราวๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และการใช้งานเว็บไซต์ของท่านหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะมีผลผูกพันกับข้อตกลงตามที่เปลี่ยนแปลงไป หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดใดๆ กรุณาออกจากและงดใช้งานเว็บไซต์นี้

VITAGENE (วิตาจิเน่) อนุญาตให้ท่านดูและดาวน์โหลดเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ในช่วงเวลาที่ท่านเข้าใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น

VITAGENE (วิตาจิเน่) เป็นเจ้าของและมีสิทธิโดยชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ ภาพ ชื่อ ตราสัญลักษณ์ และเครื่องหมายการค้าทั้งหมด (“เนื้อหา”) ห้ามมิให้ปรับเปลี่ยน แก้ไข ส่งผ่าน ทำซ้ำ ทำสำเนา บันทึกและสแกนเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในรูปแบบใด หรือโดยใช้อุปกรณ์ใดโดยเด็ดขาด นอกเหนือได้รับอนุญาตจาก VITAGENE (วิตาจิเน่) โดยชัดแจ้ง ทั้งจากประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือจากหนังสือที่ VITAGENE (วิตาจิเน่) ส่งให้ โดยไม่เป็นการจำกัดข้อกำหนดข้างต้น เนื้อหาใดๆ ในข้อตกลงนี้มิได้แปลว่าให้อนุญาตหรือให้สิทธิใดๆ ในการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

 

ท่านตกลงที่จะไม่แปลกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแยกส่วนซอฟท์แวร์หรือสินค้าหรือกระบวนการใดๆ ที่เข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ และจะไม่ใส่รหัสหรือสินค้าใดๆ หรือ ปรับเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ในทางใดก็ตามที่จะส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้รายอื่น และจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำลายข้อมูล รวบรวมหรือคัดย่อข้อมูล ห้ามมิให้ใช้งานเนื้อหาเหล่านี้บนเว็บไซต์อื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เป็นชุดไปอีกเว็บไซต์หนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก VITAGENE (วิตาจิเน่))

 

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดมาให้ท่านเมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้จะต้องใช้งานให้เป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในการใช้งานเว็บไซต์เพียงฝ่ายเดียว และท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและล่าสุดแก่เราเท่านั้น เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เว็บไซต์นี้

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ VITAGENE (วิตาจิเน่) มีการใช้เทคโนโลยีในการติดตามข้อมูล (เช่น คุกกี้) ในการเก็บข้อมูลทางด้านเทคนิคบางอย่าง ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลได้ (เช่น ชื่อโดเมน ผู้ให้บริการการเข้าถึง ระยะเวลาการเข้าชมเว็บไซต์ จำนวนหน้าที่เข้าชม) เพื่อที่จะเข้าใจแนวทางการใช้เว็บไซต์ของท่านหรือผู้เยี่ยมชมท่านอื่นๆ เพื่อให้แบรนด์พัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อป้องกันการยอมรับโดยอัตโนมัตินี้ได้

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์หนึ่งลิงก์หรือมากกว่านั้นที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอกที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก (“เว็บไซต์บุคคลภายนอก”) เว็บไซต์บุคคลภายนอกบางเว็บไซต์อาจมีลิงก์มายังเว็บไซต์นี้เช่นกัน VITAGENE (วิตาจิเน่) ไม่ได้ควบคุมหรือรับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหาจากเว็บไซต์บุคคลภายนอกใดๆ การเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลภายนอกใดๆ เป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง โดย VITAGENE (วิตาจิเน่) จะไม่รับผิดต่อท่าน อันเนื่องมาจากการใช้งาน หรือการไว้วางใจข้อมูลใดๆ ที่เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้น ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเว็บไซต์เหล่านั้นจะถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง ซึ่ง VITAGENE (วิตาจิเน่) จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น

การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง แม้ว่า VITAGENE (วิตาจิเน่) จะใช้ความพยายามตามสมควรอย่างที่ดีสุดเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นั้นเชื่อถือได้ แต่ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่าข้อมูล สินค้า และการบริการทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ให้ไว้ตาม “สภาพที่เป็นอยู่จริง” VITAGENE (วิตาจิเน่) จะไม่ให้คำรับประกัน ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ว่าข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้ หรือสินค้า หรือบริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ นำไปใช้งานได้ หรือถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต) การรับประกันในส่วนของความสามารถในการจำหน่ายได้ ความเหมาะสมในวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก นอกจากนั้น VITAGENE (วิตาจิเน่) จะไม่ให้คำรับประกันหรือคำรับรองใดๆ ว่าเว็บไซต์นี้จะใช้งานได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก ไม่มีข้อผิดพลาดหรือไม่มีไวรัส

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับ VITAGENE (วิตาจิเน่) และสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า VITAGENE (วิตาจิเน่) ไม่ได้ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำทางการแพทย์ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม และเว็บไซต์นี้ไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่มีเจตนาที่จะเป็นคำปรึกษาหรือคำแนะนำทางการแพทย์ ท่านยอมรับว่าคำแนะนำใดๆ ที่ VITAGENE (วิตาจิเน่) ให้ท่านเพื่อตอบคำถามด้านสุขภาพของท่านนั้นให้จากมุมมองทางโภชนาการ มิใช่จากมุมมองทางการแพทย์ และยอมรับว่าการที่ VITAGENE (วิตาจิเน่) เชื้อเชิญให้ท่านถามคำถาม VITAGENE (วิตาจิเน่)  VITAGENE (วิตาจิเน่) มิได้มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการการวินิจฉัยหรือรักษาทางการแพทย์ใดๆ แก่ท่าน ท่านยังยอมรับด้วยว่าคำแนะนำทางโภชนาการให้ไว้แบบทั่วไปโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงตัวบุคคลเท่านั้น

กรุณาปรึกษาแพทย์ของท่านหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณวุฒิรายอื่น หากท่านต้องการคำปรึกษาหรือคำแนะนำทางการแพทย์ หรือหากท่านไม่แน่ใจว่าสินค้าที่กล่าวถึง และ/หรือ ในเว็บไซต์เหมาะสมกับท่านหรือไม่

ตราบเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต VITAGENE (วิตาจิเน่) จะไม่ต้องรับผิดต่อท่านและท่านจะปกป้อง VITAGENE (วิตาจิเน่) จากความรับผิดใดๆ ทั้งจากสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่ออื่นๆ สำหรับความสูญเสียทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นผลต่อเนื่อง หรือที่เป็นการลงโทษใดๆ (ทั้งที่ถูกกล่าวหาหรือที่เกิดขึ้นแล้ว) อันเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้งานหรือไว้วางใจเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจมีลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ ข้อจำกัดความรับผิดและการชดใช้ที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่บังคับใช้กับกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตของบุคคลอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการให้คำรับรองที่เป็นเท็จที่เป็นการฉ้อฉล

หาก VITAGENE (วิตาจิเน่) ให้ “ชื่อผู้ใช้งาน” และ/หรือ “รหัสผ่าน” ให้แก่ท่านเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ “ชื่อผู้ใช้งาน” และ/หรือ “รหัสผ่าน” นั้นจะเป็นความลับและเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลสำหรับท่าน “ชื่อผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” ที่ให้ท่านนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ VITAGENE (วิตาจิเน่) ท่านจะต้องไม่เปิดเผย “ชื่อผู้ใช้งาน” หรือ “รหัสผ่าน” ของท่านให้แก่บุคคลอื่นใด และท่านจะต้องรับผิดชอบกรณีที่บุคคลอื่นใดใช้งาน “ชื่อผู้ใช้งาน” และ/หรือ “รหัสผ่าน” ของท่านทั้งที่ท่านรับทราบหรือไม่ได้รับทราบ หรือได้รับหรือไม่ได้รับความยินยอมจากท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านจะต้องแจ้งให้ VITAGENE (วิตาจิเน่) ทราบหากมีเหตุผลให้ท่านเชื่อได้ว่าความปลอดภัยของ “ชื่อผู้ใช้งาน” หรือ “รหัสผ่าน” เกิดปัญหาในทางใดทางหนึ่ง VITAGENE (วิตาจิเน่) อาจยกเลิกบัญชีของท่าน และ/หรือปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบด้วยเหตุผลใดก็ตาม แม้ว่า VITAGENE (วิตาจิเน่) มีเจตนาในการให้บริการเป็นระยะเวลานาน แต่ VITAGENE (วิตาจิเน่) ก็ขอสงวนสิทธิ์โดยเด็ดขาดในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกใดๆ หากสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจทำให้ไม่สามารถให้บริการสมาชิกหรือให้ส่วนลดได้อีกต่อไป

ภายใต้บังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อข้อมูลส่วนบุคคล คำวิจารณ์ คำแนะนำ ความคิดเห็น คำถาม ข้อมูล ภาพ รูปถ่าย ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใดที่ท่านประกาศไว้ที่เว็บไซต์หรือส่งไปให้ VITAGENE (วิตาจิเน่) ผ่านเว็บไซต์นั้น (“ข้อมูลสนับสนุน”) จะได้รับการปฏิบัติในลักษณะของข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีความเป็นเจ้าของ ข้อมูลสนับสนุนทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ VITAGENE (วิตาจิเน่) และ VITAGENE (วิตาจิเน่) จะมีสิทธิในการใช้งานข้อมูลสนับสนุนนั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่เห็นว่าเหมาะสมใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำเพียงการใช้งานในช่องทางหรือสื่ออื่นๆ) โดยไม่ต้องชดใช้ให้ท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ เมื่อมีการประกาศหรือส่งข้อมูลสนับสนุน ท่านรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลสนับสนุนนั้นหรือมีสิทธิที่จำเป็นในการใช้งานหรือจัดการข้อมูลเดียวกัน และการใช้งานข้อมูลสนับสนุนโดย VITAGENE (วิตาจิเน่) จะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ ท่านยอมรับว่า VITAGENE (วิตาจิเน่) ไม่มีข้อผูกพันในการใช้งานข้อมูลสนับสนุนหรือมีข้อผูกพันในการให้เครดิตหรือระบุตัวตนของท่านหาก VITAGENE (วิตาจิเน่) เลือกที่จะใช้ข้อมูลสนับสนับสนุนนั้น

ท่านตกลงว่าจะไม่ประกาศหรือส่งเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการข่มขู่ กล่าวร้าย หมิ่นประมาท อนาจาร ลามก หรือ ดูหมิ่นศาสนา หรือเนื้อหาใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำที่อาจพิจารณาว่าเป็นความผิดทางอาญาหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง VITAGENE (วิตาจิเน่) ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆ ที่เป็นกรณีน่าท้วงติงตามดุลยพินิจเด็ดขาดของ VITAGENE (วิตาจิเน่) แต่เพียงฝ่ายเดียว VITAGENE (วิตาจิเน่) อาจใช้ดุลยพินิจของตนเพียงฝ่ายเดียวในการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่าน ในกรณีที่การใช้งานเว็บไซต์ของท่านขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงนี้

ท่านตกลงที่จะชดใช้และปกป้อง VITAGENE (วิตาจิเน่) จากความเสียหายหรือสูญเสีย ทั้งที่เกิดขึ้นจริง ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ท่านฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ

หากท่านเชื่อว่าสิ่งใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบได้ที่

แผนกศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ VITAGENE (วิตาจิเน่)

บริษัท เซ็นโตะ จำกัด

เลขที่ 89/76 หมู่ 15 ถนนบางนา-ตราด กม.5

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

แผนกศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบรนด์ เลขหมายโทรศัพท์: 086-603-9886

อีเมล์: sentosathailand@gmail.com

 

สัญญานี้และข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือสาระหรือรูปแบบที่เป็นสาระสำคัญของสัญญานี้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่มิได้เกิดจากข้อสัญญา) จะอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทยและประเทศไต้หวัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับอำนาจในการพิจารณาคดีของเขตอำนาจศาลเฉพาะของประเทศไทยและประเทศไต้หวัน